Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Líderstvo postavené na cnostiach

Číslo 3/2011 · Rudolf Bauer · Čítanosť článku: 3274
 

Alexandre Havard: Zodpovedné líderstvo – Cesta k osobnej dokonalosti,
Vydalo: CEBSI a vydavateľstvo Cathedra, 2011

V dnešnej dobe, keď sme svedkami úpadku západnej civilizácie a všade vidno nedostatok zodpovedného správania, je životná filozofia Alexandra Havarda, ktorý zodpovednosť prirodzene spája s cnosťami (latinsky virtus, grécky areté), príjemným osviežením a hlasom zdravého rozumu. Prístup Alexandra Havarda, 49-ročného právnika a potomka ruských aristokratov, ktorí v roku 1920 uprchli pred boľševizmom do Francúzska, je pripomenutím polozabudnutého klasického poznania, že cnosti sú tým pravým a pevným základom pre život každého človeka. Zvlášť pre toho, kto je v nejakej riadiacej pozícii, šéfa firmy alebo prezidenta štátu a mal by byť lídrom. Tiež pre každého, kto sa skutočným lídrom stať chce.

Náukou o cnostiach (aretológiou) sa zaoberali už grécki filozofi, predovšetkým Platón a Aristoteles, ale aj Židia a Rimania, neskôr kresťanskí myslitelia, osobitne sv. Augustín a sv. Tomáš Akvinský. V novodobej histórii sa aretológiou zaoberal napríklad filozof Josef Pieper, zakladateľ Opus Dei sv. Josemaria Escriva, známy autor kníh o manažmente Peter Drucker alebo propagátor líderstva Stephen R. Covey.

Životná filozofia A.Havarda o zodpovednom líderstve, je postavená na štyroch kardinálnych cnostiach, ktorými podľa Platóna (aj Knihy múdrosti ) sú rozvážnosť, odvaha, miernosť a spravodlivosť. Rozvážnosť vedie podľa Havarda k prijímaniu správnych rozhodnutí, odvaha (mravná sila) umožňuje zostať v rovnováhe a odolávať rôznym tlakom, miernosť (sebaovládanie) umožňuje podriadiť vášne duchu a dáva silu sústrediť sa na aktuálnu úlohu a spravodlivosť dáva každému čo mu patrí. K týmto štyrom prirodzeným cnostiam pridáva Havard ešte ďalšie dve pre líderstvo podstatné cnosti – veľkodušnosť a pokoru. Veľkodušnosť sa usiluje o veľké veci, vyzýva k tomu seba aj druhých a pokora prekonáva sebectvo a rutinne slúži druhým. Obidve tieto cnosti sú podľa tradície odvodené od kardinálnych cností: pokora závisí od miernosti a veľkodušnosť od cnosti odvahy. Kardinálne cnosti tvoria základ líderstva. Veľkodušnosť a pokora sú piliermi líderstva. Na tento základ a piliere prirodzených cností pridáva Havard kresťanskú nadstavbu – ďalšie tri nadprirodzené (teologálne) cnosti: vieru, nádej a lásku .

Prístup Havarda k líderstvu, postavený na týchto šiestich, resp. deviatich cnostiach je pre dnešnú dobu jedinečný. Nie etika postavená na pravidlách, ale etika postavená na cnostiach je odpoveďou na nezodpovedné rozhodovanie štátnikov či finančných manažérov. V Inštitúte pre rozvoj zodpovedného líderstva www.hvli.org, ktorý Havard založil a vedie, ponúka kurzy pre manažérov, vládnych úradníkov a študentov MBA v štyroch jazykoch: angličtine, ruštine, španielčine a francúzštine. Program postavený na tom, že lídrom sa človek nerodí, ale každý sa ním môže stať – je povolaním pre všetkých – ponúka záujemcom návod ako zlepšiť svoje líderské schopnosti, ako ich rozvíjať a ako sa stať úspešným lídrom.

Havardova kniha vychádza z náplne ponúkaného vzdelávania, a preto obsahuje množstvo pútavých príkladov zo života z histórie aj súčasnosti ako z verejného, tak aj súkromného sektora. Čo každého určite zaujme, je to, koho autor pokladá za lídrov a aké „portfólio“ lídrov v knihe ponúka. Sú medzi nimi napr. Robert Schumann, Ronald Reagan, posledný cisár Rakúska-Uhorska Karol I. Habsburský, Alexander Solženicyn, sv. Josemaria Escriva, Ján Pavol II., Lech Walesa, prezidentka Filipín Cory Aquinová, ale napr. aj objaviteľ príčiny Downovho syndrómu Jerome Lejeune, prezident spoločnosti na výrobu pneumatík Francois Michelin alebo menej známy ministerský predseda Ruska Pjotr Stolypin.

Havard sa narodil vo Francúzsku, ale žil aj vo Fínsku a posledné roky žije v Rusku. Vďaka svojim európskym koreňom a školiteľským skúsenostiam má široký rozhľad. Tiež poteší jeho znalosť ruskej literatúry, čo dokumentuje odkazmi na ruských autorov, ako napr. spisovateľa Fjodora Michailoviča Dostojevského, Antona Pavloviča Čechova, filozofa Vladimíra Solovieva, básnika Alexandra Zorina alebo poetku Oľgu Sedakovú.

Kniha je určená každému, koho téma líderstva spájaná s cnosťami zaujíma, každému, kto sa chce lídrom stať a určite je určená aj všetkým nezodpovedným politikom, či nezodpovedným bankárom, ktorí majú spoluzodpovednosť za dnešnú ekonomickú krízu a začínajúci sa rozpad eurozóny. Zodpovednosť postavená na pestovaných cnostiach, opätovné uznanie a vyzdvihnutie slov ako charakter či služba, cesta vedúca k porozumeniu nadprirodzených cností je pre dnešnú spoločnosť vážnym pokusom ako zastaviť mravný úpadok alebo ho aspoň spomaliť.

Hodnotenie knihy: *****

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.
Starosta Košice-Západ

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.