Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Od kampane k pomoci

Číslo 1/2009 · Marek Nikolov · Čítanosť článku: 3334
 

Keď pápež Ján Pavol II. hovoril v súvislosti s dnešným svetom o kultúre smrti a vyzýval na svojich apoštolských cestách k šíreniu kultúry života, mnohým sa toto konštatovanie zdalo prisilné. V roku 2007 sme si na Slovensku pripomenuli smutné 50. výročie od prijatia potratovej legislatívy. Žiaľ, bolo to smutné bilancovanie. 1 370-tisíc usmrtených detí v dôsledku umelého potratu a milióny žien, ktoré v dôsledku tejto udalosti prežívajú celoživotnú stratu a smútok. Umelé potraty sa za tieto roky stali akousi „tolerovanou“ súčasťou života našej spoločnosti.

I keď táto téma bude vždy rozdeľovať spoločnosť, zdalo sa nám, že v posledných rokoch bolo, čo sa nej týka, ticho. I keď na Slovensku existujú viaceré pro-life organizácie a roky robia záslužnú prácu, zdalo sa nám, že v čase onoho smutného výročia by sa všetci mali nad touto témou zamyslieť hlbšie.

K myšlienke kampane „Právo na život“ nás inšpirovali viaceré state z textov Starého a Nového zákona. Už v Lukášovom evanjeliu je opísané, že Jána Krstiteľa v lone jeho matky, svätej Alžbety, naplní Duch Svätý: „Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“ (1,14-17)

Pri týchto slovách Nového zákona – „už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý“ – sme si naozaj hlboko uvedomili vznešenosť ľudského života, do ktorého už v materskom lone vstupuje sám Boh. S dôverou, že tí, ktorí veria a dôverujú v Pána, sa môžu spoľahnúť na jeho pomoc a ochranu, sme vykročili do náročného projektu, ktorým kampaň „Právo na život“ bola.

Ďalšie povzbudenie a odvahu konať nám dodávala stať z proroka Izaiáša „Obmyte sa a očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo! Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote“. (1,16-17) Výzva „domáhajte sa práva“ sa stala mottom pre názov kampane „Právo na život“.

Kampaň mala upozorniť na jednu z najväčších tragédií a nespravodlivostí, ktoré sa konajú na najbezbrannejších, na deťoch počatých v lone matky. Mnohí túto kampaň nazvali „šokujúcou“ alebo „kontroverznou“, ba aj „neetickou“. Boli to najmä tí, pre ktorých je umelý potrat etický a moderný, lebo vyjadruje slobodu žien (rodičov) mať právo rozhodovať o svojom živote na úkor života vlastných detí. Paradoxom je, že pre týchto ľudí bola fotografia, ktorá odráža realitu dôsledkov umelého potratu, neetická, hoci samotný umelý potrat považujú za legitímny, a teda aj etický. Aj to však patrí k pokrytectvu nás ľudí súčasnej doby.

Argumentov odznelo veľa. Kampaň naozaj rozpútala veľkú diskusiu v našej spoločnosti. Sklamaním pre nás bolo, ako povrchne odkomunikovali túto tému médiá. Napriek tomu, že téma zaznela vo všetkých televíziách, v mnohých rádiách a desiatkach časopisov a novín, zúžila sa na otázku financovania, náboženský fanatizmus autorov a netolerantnosť voči slobode voľby. Nepovšimnutými zo strany médií zostali témy ako dôsledkov umelého potratu na psychické a fyzické zdravie ženy, ponuka presieťovaných organizácií, ktoré ponúkajú konkrétnu pomoc ženám po celom Slovensku, ako aj príbehy žien, ktoré už mali skúsenosť s umelým potratom a chceli sa o túto bolesť podeliť s ďalšími, aby tieto neurobili podobnú chybu. Škoda, pretože ak komukoľvek ide o človeka a jeho dobro, malo by nám záležať na tom, aby ženy (a tiež ich partneri, manželia, blízki) mali pravdivé informácie.

Podobnú ignoráciu predviedli slovenské médiá aj pri druhom projekte, ktorý nadväzoval na kampaň „Právo na život“ a bol jej vyvrcholením. Naše občianske združenie iniciovalo vybudovanie darcovského systému s názvom „Zachráňme životy“. Týmto názvom chceme povedať, že tento systém v skutočnosti nezachraňuje len deti, ale aj ich matky. Ešte počas kampane sme oslovili občianske združenie Fórum života s myšlienkou vybudovať na Slovensku sieť praktickej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitnú v krajnej životnej núdzi. Napriek náročnosti projektu sa nám ho podarilo spustiť už v decembri 2007, teda iba dva mesiace po skončení kampane. Vzhľadom na dlhoročné pro-life skúsenosti a spoločenský kredit sme požiadali Fórum života, aby prevzalo garanciu nad celým projektom.

„Zachráňme životy“ je darcovský systém, ktorého cieľom je pomôcť v konkrétnych prípadoch, konkrétnym nenarodeným deťom a ich matkám, ktoré sa ocitli v núdzi. Darcovia môžu podporiť ženu a jej dieťa zaradené v systéme finančným darom, ktorý môže byť jednorazový alebo pravidelný – mesačný. Darca sa môže na webstránke www.zachranmezivoty.sk zaregistrovať, vybrať si príbeh, za ktorým je konkrétna žena, a tú podporovať. Darca môže poukázať peniaze aj bez toho, aby vybral konkrétnu ženu. V tom prípade bude jeho dar prerozdelený medzi všetkých prijímateľov pomoci. Každý, kto chce pomáhať, sa môže stať záchrancom dieťaťa, ako aj jeho matky.

Prínos tohto systému je v tom, že v prípade sociálnych dôvodov na umelý potrat ponúka ženám a ich deťom praktickú alternatívu komplexnej starostlivosti. V sieti 10 zariadení rozmiestnených po celom Slovensku je okrem ubytovania a stravy zabezpečená zdravotná, psychologická a duchovná starostlivosť.

Darcovia môžu vďaka pravidelným informáciám na webe prežívať príbehy spolu so zachránenými matkami a ich deťmi. Sme veľmi vďační, že sa v našej spoločnosti skrze tento systém prebúdza väčšia solidarita s nenarodenými deťmi a že aj skrze tento projekt sa na Slovensku podarilo opäť rozšíriť viac kultúry života. Možno bude treba ešte veľa času, než zvíťazí kultúra života nad kultúrou smrti, no pokiaľ začneme byť aktívnymi šíriteľmi života, môžeme veriť, že k tejto zmene raz príde.

Autor je predsedom občianskeho združenia Pastor bonus.

Copyright © 2005-2023 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.