Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Neuralgický bod našich novodobých dejín

Číslo 2/2008 · Miroslav Daniš · Čítanosť článku: 2931
 

PETRANSKÝ, Ivan A.: Život pod hviezdou. Osudy Tomáša Dezidera Munka. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008, 146 s.

Pozoruhodná kniha z viacerých hľadísk. Ide o životopisné dielo, ktoré zachytáva z pohľadu tzv. veľkej histórie významných osobností zdanlivo zanedbateľnú osobnosť z obdobia prvej polovice 20. storočia. Jej význam vnímame skôr v kontexte udalostí, ktoré hýbali našimi a svetovými dejinami – v kontexte osudov Židov v Európe, ktorá si cez „morálny princíp“ rasovej predurčenosti a intolerancie osvojila v mocenských štruktúrach veľmocí a jej prisluhovačov, zastrašených vojenskou mašinériou, potrebu a nutnosť vyrovnať sa s „niektorými“ po svojom. V koncentračných táboroch zomreli státisíce a Tomáš Munk bol jedným z nich.

Osudy židovského mladíka, ktorý konvertoval na katolícku vieru, sú však iba zdanlivo zanedbateľným príbehom. Nielen tragickosť osudov Tomáša Dezidera Munka a jeho rodiny, ktorá v čase rasových perzekúcií zo strany nacistického Nemecka zaplatila za svoj židovský pôvod životmi, ho robí výnimočným a pre našu ekonomicky uponáhľanú spoločnosť príkladným. Peter Smolík v rámci prezentácie a uvedenia knihy do života vo svojom príhovore na margo významu tejto publikácie poznamenal: „Obdobie rokov druhej svetovej vojny ešte stále tvorí akýsi neuralgický bod našich novodobých dejín a je ustavičnou témou spoločenského napätia hlavne preto, že je vždy ľahšie opisovať seba, svoj národ a svojich súvercov, keď stoja na strane nevinných prenasledovaných obetí, ako opisovať dobu, keď sme stáli v servilnom úklone na strane hegemóna. Ako štát sme odopreli celej skupine svojich obyvateľov mnohé základné občianske a ľudské práva v naivnej domnienke, že nám to môže po prípadnom definitívnom vojenskom víťazstve Hitlera zabezpečiť úplnú medzinárodnú akceptáciu. A tak naši bratia a spoluobčania zo židovstva museli prísť o všetky svoje majetky a žiť v strachu o svoje životy. História má však zjavne zmysel pre humor. Žltú hviezdu, ktorú sme prinútili nosiť židovských bratov a sestry, aby sme ich mohli prehľadnejšie diskriminovať, nám natrela na červeno a odlomila z nej jeden cíp a nechala nás trápiť sa pod ňou desaťkrát dlhšie. Duch Boží však naozaj vanie, kade chce. Na prvý pohľad by sa nám zdalo takmer zbytočné zaoberať sa konverziou židovskej rodiny do Katolíckej cirkvi v tom čase a v tej situácii. Formálnych židovských konverzií, ktoré zabezpečili plnú občiansku, spoločenskú akceptáciu a ochranu pred deportáciami, bolo iste mnoho, tak ako o desať rokov neskôr bolo formálnych vstupov do komunistickej strany. A predsa. Osobné svedectvá a rodinná korešpondencia nám otvára obraz nádhernej hlbokej konverzie, ktorá sa vznáša nad celou nepriazňou a tragédiou doby. Ten príbeh je taký fascinujúci a hlboký, až vám nevdojak napadne, že začínate rozumieť tomu, čo Kristus chcel povedať slovami o tom, že Cirkev ani brány pekelné nepremôžu. Životný príbeh Tomáša Munka je predurčený na to, aby sa Tomáš stal svätcom národného zmierenia.“

Životný príbeh Tomáša Munka je výnimočný nielen svojím obsahom. Je výnimočný aj ako cesta poznania doby, ktorú väčšinou vnímame ako polemiku „tých, čo sú za, a tých proti“, ako spoločensko-politickú kataklizmu, a nie ako obdobie, na ktoré nám môže priniesť odpoveď a vysvetlenie príbeh apoštolskej cesty Kristovho mučeníka na ceste zmierenia a hľadania pravdy. K takémuto poznaniu môže dorásť nielen starecká múdrosť. Môže nás ňou v správny čas a na správnom mieste osloviť aj príklad mladíka, ktorý nemohol zmeniť dobu, ale mohol prekročiť prah dejín, aby nám podal kľúč k jej pochopeniu a poprosil o cestu zmierenia.

Osudy Tomáša Dezidera Munka spracoval historik Ivan A. Petranský, ktorý je od roka 2007 predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa. Vysoko profesionálnym spôsobom sa mu podarilo vytvoriť historické dielo, v ktorom skĺbil regionálnu a často až rodinnú a minucióznu faktografiu osobného života do veľkého, historicky pravdivého, autentického a pútavého príbehu. Cez najosobnejšie a najintímnejšie rodinné materiály – akoby sme listovali v rodinnom albume a dotýkali sa takmer rodinno-múzejných artefaktov života jednej rodiny a doby, ktorá ju obklopovala – dostávame zaujímavý a pútavý obraz spoločenského vývoja z polovice minulého storočia v najrozmanitejších podobách a polohách. Kniha je príbehom, rodinným albumom i dobovým dokumentom ľudí, ktorých poznačila nepriazeň spoločenského vývoja. Autor publikácie nás postupne oboznamuje so životnou ságou rodiny Munkovcov – od rodičov Gizely a Františka prechádza k rozprávaniu o rodinných peripetiách po narodení synov Tomáša a Juraja. V roku 1938 nastal v živote Munkovcov zlom, keď sa celá rodina po rokoch prežitých v hlavnom meste Bratislave presťahovala na Liptov, do Ružomberka. Presťahovanie súviselo s prácou živiteľa rodiny Františka Munka, ktorý sa v tom čase stal riaditeľom a prokuristom ružomberskej celulózky. Po 14. marci 1939, keď slovenský snem v Bratislave vyhlásil nezávislý Slovenský štát, bola na Slovensku v priebehu nasledujúcich rokov prijatá séria právnych noriem obsahujúcich protižidovské opatrenia. V tretej a štvrtej kapitole diela (Pokrstení a Pády a návraty) sa autor zaoberá otázkou konverzie rodiny Munkovcov do Katolíckej cirkvi. Hoci v období vytvárania prvých úprav, ktoré obmedzovali práva Židov, hľadali mnohí z nich východisko na zlepšenie svojej pozície vo vstupe do niektorej zo zákonom uznaných kresťanských cirkví, rodina Munkovcov nebola tento prípad. Ich cesta bola motivovaná úprimným presvedčením staršieho dáta. Duchovný život hral v ich rodine vždy významnú úlohu, a hoci cítili svoju neprerušiteľnú previazanosť so židovstvom, v otázke náboženstva smerovali inam – do Katolíckej cirkvi. V kapitole nazvanej U jezuitov sa Petranský venuje pôsobeniu Tomáša Munka v jezuitskom noviciáte v Ružomberku, kam vstúpil v roku 1943, hneď po absolvovaní stredoškolského štúdia. U Tomáša si jeho predstavení i kolegovia novici čoskoro všimli nevšednú hĺbku duchovného života a živú vieru. Tomášovým heslom bolo „Láska ku Kristovi až do zabudnutia seba“.

V záverečných troch kapitolách (Povstanie a okupácia, Uväznenie a Na smrť), ktoré sa odohrávajú v období po auguste 1944, mali udalosti okolo životných osudov rodiny Munkovcov veľmi rýchly spád a tragické rozuzlenie. V septembri 1944 obsadili Ružomberok nemecké vojská a pátranie po Židoch sa stalo prioritnou zložkou poslania nemeckých bezpečnostných orgánov na celom území Slovenska. Prezidentská výnimka pre rodinu Munkovcov sa prevzatím priamej moci Tretej ríše nad Slovenskom premenila na bezcenný list papiera. Čiernym dňom rodiny sa stal 14. december 1944. Gizelu Munkovú zaistili príslušníci nemeckej bezpečnosti na jej ceste ku kaderníkovi, o pár hodín zadržali aj ostatných členov rodiny a uväznili ich v ružomberskej väznici. Tam prežili aj Vianoce 1944. Na samom začiatku roka 1945 začala ich strastiplná cesta koncentračnými tábormi, ktorú ukončila v apríli 1945 smrť otca a syna Tomáša počas pochodu smrti z tábora Sachsenhausen: Nemci sa rozhodli evakuovať ho pred blížiacim sa frontom. František a Tomáš Munkovci sa zaradili medzi približne šesťtisíc obetí, ktoré počas pochodu smrti zahynuli. Ich smrť prišla v poslednej fáze vojny. Už 22. apríla 1945 padol tábor Sachsenhausen do rúk Červenej armády. Tá v ňom našla okolo tritisíc väzňov, predovšetkým chorých, ktorí sa nevydali na pochod. Väčšina z nich si tak zachránila život. Munkovci toto šťastie nemali. Na úmrtnom liste Tomáša Dezidera Munka figuruje dátum úmrtia 20. apríl 1945. Bol zastrelený gestapom vo veku 21 rokov.

Výnimočná kniha potrebuje výnimočných autorov. Takým je aj akademický maliar a grafik Miroslav Cipár, ktorému sa podarilo z nepreberného množstva dokumentov (rôznorodých svojím obsahom aj formou) vytvoriť životný príbeh aj v grafickom podaní. Je to harmónia textu a obrazu, ktorá, hoci končí tragicky, pôsobí ako jednoliaty monument a zároveň dokument pohnutej doby.

Z hľadiska profesionálnej historickej vedy je táto monografia vzorovou ukážkou, ako sa má metodicky a metodologicky pristupovať k zdanlivo malým témam našich dejín. Zakomponované do celospoločenského vývoja dostávajú tú správnu a objektivizovanú polohu.

Autor je vedúcim Katedry všeobecných dejín FF UK Bratislava.

Copyright © 2005-2020 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.