Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Amoris laetitia – nové možnosti prístupu k sviatostiam?

Číslo 2/2016 · Juraj Šúst · Čítanosť článku: 588
 

Môžu rozvedení katolíci žijúci v civilných zväzkoch za určitých okolností pristúpiť k sviatostiam (spoveď, sv. prijímanie) alebo je pre nich táto možnosť principiálne zatvorená? Od marca 2016, keď Vatikán vydal apoštolskú posynodálnu exhortáciu pápeža Františka o rodine Amoris laetitia, sa pozornosť sústreďuje takmer výlučne na jej ôsmu kapitolu (exhortácia je pritom veľmi rozsiahla, oficiálne vydanie má 260 strán), ktorá rieši opätovné začleňovanie do Cirkvi tých pokrstených, ktorí porušujú manželský zväzok, a zvlášť tých, ktorí po rozvode žijú v nových civilných zväzkoch.

Podľa doterajšieho učenia Cirkvi, je rozvod ťažkým hriechom.1 Do roku 1983 boli rozvedení katolíci, ktorí následne žili v nových civilných zväzkoch, exkomunikovaní z Cirkvi v prípade, že neuposlúchli varovanie svojho ordinára (zväčša biskupa). 2 Nový kódex sňal z rozvedených exkomunikáciu a prizval ich začleniť sa do života Cirkvi. Neumožnil im však prístup k sviatostiam, pokým neoľutujú, že porušili sviatostné manželstvo a sú ochotní v budúcnosti viesť život, ktorý nie je v rozpore s nerozlučným charakterom manželstva. Sviatostné manželstvo je totiž znakom nekonečnej vernosti medzi Kristom a Cirkvou, ktorý sa sprítomňuje v Eucharistii. Táto podmienka doteraz vyžadovala opustenie civilných zväzkov. Ak to nebolo možné z vážnej príčiny uskutočniť (napr. kvôli výchove detí), potom sa partneri, muž a žena, museli vzdať pohlavných aktov vlastných iba manželstvu a žiť spolu ako brat a sestra. Je teda logické, že rozvedení katolíci v nových zväzkoch nemohli pristupovať k Eucharistii, okrem prípadov, keď sa vzdali pohlavného života a žili spolu ako brat a sestra. 3

Neexistujú však predsa len aj ďalšie okolnosti, na základe ktorých mohli byť katolíci v civilných zväzkoch pripustení k sviatostiam, a to aj v prípade, že by v nových zväzkoch ďalej žili pohlavným životom? Toto je otázka, s ktorou väčšina čitateľov číta 8. kapitolu Amoris laetitia.

Samotná exhortácia, ale – na všetkými očakávanú otázku – nedáva jasnú odpoveď. Naznačuje, že „áno“, ale jasné „áno“ nedáva. Najsilnejšie náznaky sú v poznámkach pod čiarou 336 a 351. Pozn. 336 dopĺňa tvrdenie, že „stupeň zodpovednosti nie je totožný vo všetkých prípadoch, a preto ani dôsledky alebo účinky normy nevyhnutne nemusia byť vždy tie isté,“ slovami: „ani čo sa týka sviatostnej disciplíny.“ 4 Poznámka 351 zasa dopĺňa tvrdenie, že aj „v objektívnej situácii hriechu – , ktorý nie je subjektívne zavinený alebo nie je zavinený naplno – možno žiť v Božej milosti... prijímajúc s týmto cieľom pomoc od Cirkvi,“ slovami: „V určitých prípadoch by to mohla byť aj pomoc sviatostí“. 5

Zo samotných poznámok pod čiarou nemožno totiž jednoznačne odvodiť, že rozširujú podmienky pre pripustenie k sviatostiam zmierenia a Eucharistie, pretože sú formulované všeobecne a nehovoria explicitne o konkrétnych sviatostiach, ani o civilne zosobášených rozvedených katolíkoch, ktorí naďalej vedú pohlavný život. Dajú sa teda interpretovať aj tak, že sviatostná pomoc sa týka iba tých párov, ktoré sa vzdali pohlavného života. Aj keď táto druhá interpretácia odhliada od kontextu 8. kapitoly (a dnes už vieme, že aj od pohľadov pápeža Františka), harmonizuje s vyjadreniami predchádzajúcich pápežov Benedikta XVI. a Jána Pavla II. Tí, ktorí odmietajú Františkov pohľad na zmenu disciplíny, majú teda silný dôvod pre tvrdenie, že doterajšie učenie Cirkvi predstavuje jasný interpretačný kľúč pre nejasné formulácie a pápež František v Amoris laetitia vlastne nič nezmenil.

Postoje v Cirkvi k otázke pristupovania k Eucharistii pre znovuzosobášených rozvedených katolíkov sa dnes delia na dva tábory. Na jednej strane sú kardináli a biskupi, ktorí si nevedia predstaviť prijímanie Eucharistie pre rozvedených v nových civilných zväzkoch (napríklad kardináli Caffarra, Müller, Ouellet, Cordes, Burke, Antonelli). Zo stanoviska hovorcu KBS vyplýva, že aj slovenskí biskupi sa pridávajú do tábora „nie“. Pre Aktuality, M. Kramara 29. septembra povedal: „Znovusobášení katolíci môžu podobne požiadať o pristupovanie k sviatostiam v prípade, ak v ďalšom zväzku už spolu nežijú manželským spôsobom. Okrem toho, samozrejme, existuje možnosť preskúmania platnosti predchádzajúceho manželstva.” 6 Zároveň KBS podľa jeho slov nechystá žiadne nové usmernenia. Táto skupina teda Amoris laetitia vysvetľuje striktne v zmysle doterajšej tradície a praxe, a v návrhoch na rozšírenie možností pristupovania k sviatostiam vidí odklon od tradície a učenia Cirkvi. Na druhej strane sú tiež kardináli a biskupi (napríklad Kasper, Marx, Bode, K. Koch, Farrel, Cupich, Vallini), ktorí Amoris laetitia čítajú ako pápežovo „áno“ pre pripustenie rozvedených v nových zväzkoch k Eucharistii aj v prípade, keď sa nevzdali pohlavného života (na základe individuálneho posúdenia v súkromnom rozhovore s kňazom), a teda ako zmenu doterajšej praxe. Prví sa odvolávajú na doterajšie učenie Cirkvi, špeciálne na učenie dvoch predchádzajúcich pápežov, druhí hovoria o potrebnej a očakávanej zmene, pričom trvajú na tom, že táto zmena nepredstavuje odklon od tradície a učenia Cirkvi, ale ich rozvoj v nových spoločenských podmienkach. Oba tábory už vydali protikladné vyhlásenia a usmernenia pre svoje diecézy. 7 Tieto vyhlásenia sú dokonca protikladné v rámci rozličných diecéz tej istej krajiny, ako ukázal Sandro Magister na príklade Florencie a Ríma. 8 Jedným z dôsledkov rozličného čítania Amoris laetitia je teda začínajúca rozličná prax v prístupe k sviatostiam na základe toho, akú interpretáciu Amoris laetitia ten ktorý biskup považuje za správnu.

Pokiaľ nebolo jasné stanovisko pápeža Františka, oba tábory mohli tvrdiť, že ich interpretácia Amoris laetitia zodpovedá úmyslom pápeža. Dnes však už vieme, že interpretačná stratégia „tábora nie“ nie je v súlade s úmyslom pápeža. Pápež František sa totiž minimálne dvakrát vyslovil jednoznačne v prospech „tábora áno“: prvýkrát 16. apríla v rozhovore počas letu z ostrova Lesbos do Ríma9 a druhýkrát v súkromnom liste argentínskym biskupom z 5. septembra. 10

V apríli v rozhovore s novinárom Frankom Roccom z Wall Street Journal na otázku, či exhortácia zmenila disciplínu v prístupe k Eucharistii rozvedeným a znovuzosobášeným František odpovedal: „Možem povedať áno, bodka.“ A následne novinára odkázal na prezentáciu kardinála Schönborna, kde nájde obšírnejšiu odpoveď.

Prezentácia kardinála Schönborna z 8. apríla 2016 je síce obšírnejšia, ale – na Roccovu jasnú otázku – jasnú odpoveď nedáva. Podľa Schönborna „Pápež v poznámke skromne a jednoducho potvrdzuje, že v určitých prípadoch môže byť poskytnutá pomoc sviatostí. Ale pre tento účel nám neponúka prípadové štúdie alebo návody, namiesto toho nám jednoducho pripomína jeho dva známe výroky.“ Kardinál má na mysli výroky o tom, že spovednica nie je mučiareň, a že Eucharistia nie je odmenou dokonalých, ale liekom slabých. 11 V podobnom duchu sa Schönborn vyjadril aj o deň neskôr v prezentácii pre Medzinárodný teologický inštitút v Trumau, kde povedal, že nevie, prečo pápež riešil otázku pripustenia k sviatostiam iba v poznámke pod čiarou, aby následne obsiahlo citoval Familiaris Consortio 84, a teda ponúkol učenie Jána Pavla II., ako interpretačný kľúč k porozumeniu poznámky 351. 12 František jednoznačne hovorí „áno“, že mení disciplínu v prístupe k Eucharistii, a odkazuje nás na kardinála Schönborna, ktorý to má teologicky zdôvodniť. A ten nás zasa odkazuje na Jána Pavla II., ako keby sa pápež František nevyslovil za zmenu dostatočne jasne.

V auguste 2016 však vyšiel v talianskom časopise Civilta Cattolica rozhovor kardinála Schönborna s Antoniom Spadarom, v ktorom Schönborn ponúkol nové interpretačné kľúče pre porozumenie exhortácie. V tomto rozhovore kardinál tvrdil, že v Amoris laetitia nejde o evolúciu doktríny, ale o evolúciu porozumenia doktríny na základe lepšieho pochopenia úlohy poľahčujúcich podmienok. „Je tu evolúcia, jasne vyjadrená pápežom Františkom v tom, ako Cirkev vníma prvky, ktoré podmieňujú a zmierňujú, prvky, ktoré sú špecifické pre našu epochu.“ 13 Následne kardinál citoval Amoris laetitia 301, ktorá špecifikuje tieto prvky. Kardinál tiež povedal, že Amoris laetitia je dokumentom Učiteľského úradu Cirkvi, a má doktrinálny charakter. „Tak ako čítame Nicejský koncil vo svetle koncilu v Konštantínopole a Prvý vatikánsky koncil vo svetle Druhého vatikánskeho koncilu, tak teraz musíme čítať predchádzajúce vyjadrenia Magistéria o rodine vo svetle príspevku danom Amoris laetitia.“ 14 Ktorý z interpretačných kľúčov teda treba použiť: ten, ktorý prezentoval kardinál v Trumau, alebo tie, ktoré spomenul v rozhovore so Spadarom? Kardinál najskôr navrhoval chápať poznámku 351 v Amoris laetitia vo svetle Familiaris Consortio, aby neskôr hovoril o evolúcii a odporúčal čítať Familiaris Consortio vo svetle Amoris laetitia.

Pápež František sa vyjadril jednoznačne po druhý raz začiatkom septembra, keď posúdil interpretáciu Amoris laetitia v dokumente argentínskych biskupov, slovami: „ Dokument je veľmi dobrý a úplne vystihuje zmysel ôsmej kapitoly Amoris laetitia. Nie sú žiadne ďalšie interpretácie. Som si istý, že spôsobí veľa dobra.“ 15 Argentínski biskupi tak získali od pápeža jednoznačné potvrdenie svojho riešenia pre znovuzosobášených katolíkov, ktorí nespĺňajú podmienku pohlavnej zdržanlivosti. Riešenie argentínskych biskupov je nasledovné: „Ak sa zistí, že v konkrétnom prípade [v ktorom možnosť nulity nie je možná, pozn. autora] existujú obmedzenia, ktoré zmenšujú zodpovednosť a vinu, (por. 301 - 302), špeciálne, keď osoba verí, že by sa dopustila ďalšieho previnenia, ktoré by poškodilo deti v novom zväzku, Amoris laetitia ponúka možnosť prístupu k sviatostiam zmierenia a Eucharistie (por. pozn. 336 a 351). Tieto sviatosti následne pripravia osobu k tomu, aby pokračovala v dozrievaní a raste v sile milosti.“ 16

Po piatich mesiacoch od vydania Amoris laetitia sa zdá byť zrejmé, že úmyslom pápeža Františka v 8. kapitole Amoris laetitia bolo rozšíriť okolnosti, za ktorých môžu rozvedení katolíci v nových zväzkoch pristupovať k spovedi a Eucharistii. Keďže však tento záver František nenaformuloval v exhortácii jednoznačne, tí, ktorí nesúhlasia s jeho zámerom, môžu aj naďalej tvrdiť, že jednajú podľa Amoris laetitia, ak na doterajšej praxi nič nezmenia. Môžu napríklad tvrdiť, že zo štýlu a spôsobu, akým je dokument napísaný, vyplýva, že nespadá pod Učiteľský úrad Cirkvi, ale je iba súkromnou pápežovou reflexiou Synody, ako to tvrdí, v protiklade voči kardinálom Schönbornovi či Kasperovi, 17 napr. kardinál Burke. 18 Alebo môžu tvrdiť, že na to, aby pápež zmenil disciplínu, musí najskôr zmeniť kánon 915 v Kódexe kanonického práva, čo ale František neurobil, ako tvrdí kanonický právnik Peters. 19 Alebo môžu tvrdiť, že súkromné vyjadrenia (v rozhovore v lietadle alebo v súkromnom liste) nemožno brať tak, že sú vyhlásením Učiteľského úradu Cirkvi a naďalej interpretovať Amoris laetitia vo svetle dokumentov predchádzajúcich pápežov. Čo však nemôžu tvrdiť tí, ktorí sú proti rozšíreniu prístupu k sviatostiam pre rozvedených v nových civilných zväzkoch, je to, že ich postoj k tejto otázke nie je odlišný od postoja pápeža Františka.

Otvára teda Amoris laetitia nové možnosti v prístupe k sviatostiam? Hoci pápež František vidí nové možnosti a nabáda k nim, dá sa očakávať, že v niektorých diecézach sa ďalej pôjde podľa doterajšej praxe, kým v iných sa disciplína zmení. Biskupi dnes nie sú v jednoduchej situácii. Tým, ktorí interpretujú Amoris laetitia striktne na základe predchádzajúcich dokumentov, ako napr. arcibiskup Chaput, môže byť vytýkané, že nerešpektujú pápeža Františka a chýba im milosrdenstvo. 20 Ale aj tí biskupi, ktorí s pápežom súhlasia alebo na otázku nemajú jednoznačný názor, ako napríklad argentínski biskupi, sú v zložitej situácii, nakoľko samotná Amoris laetitia im nedáva jednoznačný návod, ako postupovať, a súkromný list argentínskym biskupom môžu oponenti odmietnuť ako nedostatočne záväzný. Zdá sa teda, že aj keď sa zdá byť postoj pápeža jasný – František je za zmenu disciplíny, kým tento postoj nevyjadrí oficiálnejším a závažnejším spôsobom, rozličné interpretácie Amoris laetitia a z nich vyplývajúce „disciplíny“ budú pokračovať.


1 - KKC, 2384.
2 - Divorce, Remarriage, and Excomunication, Nov. 12, 2015 In: http://canonlawmadeeasy.com/2015/11/12/divorce-remarriage-and-excommunication/
3 - Familiaris consortio, 84.
4 - Amoris laetitia 300, pozn. 336.
5 - Amoris laetitia, 305, pozn. 351.
6 - Bariak, Ladislav ml.: Pápež mení cirkevnú tradíciu, pomôže aj mnohým Slovákom. In: Aktuality.sk, 29.9. 2016 http://www.aktuality.sk/clanok/376932/papez-meni-cirkevnu-tradiciu-pomoze-aj-mnohym-slovakom/
7 - Za tábor „nie“ pozri napr. vyhlásenie kanadských biskupov z Alberty (http://caedm.ca/Portals/0/documents/family_life/20160914_PastoralAccompanimenttoDivorcedandRemarried.pdf) alebo dokument filadelfského arcibiskupa Chaputa (http://archphila.org/wp-content/uploads/2016/06/AOP_AL-guidelines.pdf) . Za tábor „áno“, pozri napr. vyhlásenie nemeckých prelátov kardinála Marxa, biskupa Bodeho a arcibiskupa H. Kocha (http://www.dbk.de/no_cache/presse/details/?presseid=3092) alebo vyhlásenie kardinála Valliniho pre diecézu v Ríme (http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351383?eng=y ).
8 - Porovnaj vyhlásenie kardinála a diecézneho vikára Valliniho za diecézu v Ríme (http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351383?eng=y ) a kardinála Antonelliho zo súhlasom diecézneho biskupa Betoriho za diecézu vo Florencii (http://www.familiam.org/pcpf/allegati/13757/Amoris_Laetitia_ING.pdf)
9 - Full Text of Pope Francis' in-flight interview from Lesbos to Rome. Catholic News Agency, April 16, 2016. http://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-of-pope-francis-in-flight-interview-from-lesbos-to-rome-97242/
10 - Basic criteria for the implementation of chapter VIII of Amoris Laetitia, In: CyberTeologia: 18 settembre 2016. http://www.cyberteologia.it/2016/09/basic-criteria-for-the-implementation-of-chapter-viii-of-amoris-laetitia/
11 - Presentation of the post-Synodal apostolic exhortation Amoris Laetitia: the logic of pastoral mercy. In: Summary of Bulettin, Holy See Press Office , 08.04.2016. https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/04/08/160408a.html Por. Amoris laetitia pozn. 351.
12 - Part 2: Cardinal Schönborn's presentation in Austria of 'Amoris Laetitia' In: YouTube, 12.4. 2016. https://www.youtube.com/watch?v=x500I7EKwXs
13 - Spadaro, Antonio: Conversazione con il cardinale Schönborn sull‘ Amoris laetitia. In: Civilta Cattolica III, 105-208. 27.07. 2016, pag. 132 – 152. http://www.laciviltacattolica.it/it/quaderni/articolo/3851/conversazione-con-il-cardinale-sch%C3%96nborn-sull%C2%ABamoris-laetitia%C2%BB/
14 - Tamže.
15 - Basic criteria for the implementation of chapter VIII of Amoris Laetitia. In: CyberTeologia: 18 settembre 2016. http://www.cyberteologia.it/2016/09/basic-criteria-for-the-implementation-of-chapter-viii-of-amoris-laetitia/
16 - Tamže.
17 - Kasper, Walter: "Amoris laetitia": Bruch oder Aufbruch? In: Stimmen der Zeit. 11/2016, s. 723-732. http://www.stimmenderzeit.de/zeitschrift/ausgabe/details?k_beitrag=4752128&cnid=13&k_produkt=4754046
18 - Burke, Raymond cardinal: ‘Amoris Laetitia’ and the Constant Teaching and Practice of the Church. In: National Catholic Register, 04/12/2016. http://www.ncregister.com/daily-news/amoris-laetitia-and-the-constant-teaching-and-practice-of-the-church
19 - Peters, Edward: The law before ‘Amoris’ is the law after. In: In the Light of the Law, April 10, 2016. https://canonlawblog.wordpress.com/2016/04/10/the-law-before-amoris-is-the-law-after/
20 - Claire Chretien: Philly mayor blasts Abp. Chaput: Guidelines upholding Catholic tradition are ‘not Christian’ In: LifeSiteNews, July 7, 2016. https://www.lifesitenews.com/news/philly-mayor-blasts-abp.-chaput-guidelines-upholding-catholic-tradition-are

Copyright © 2005-2020 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.