Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Ježiš v Koráne – kto je to?

Číslo 3-4/2015 · Ján Krupa · Čítanosť článku: 4386
 

Martin Bauschke je vedúcim berlínskej kancelárie nemeckej nadácie „Svetový étos“,1 ktorá sa zameriava na medzikultúrny a medzináboženský výskum, vzdelávanie a stretávania. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje téme: Ježiš v Koráne. V úvode svojej renomovanej knihy „Syn Márie. Ježiš v Koráne“2 píše, že už takmer dvadsať rokov zvykne na začiatku svojich odborných seminárov rozdať anketový lístok s otázkou: Čo viete o Ježišovi v Koráne?3 Vyhodnotenie odpovedí pravidelne ukazuje, že „väčšina kresťanov má sotva nejakú potuchu o Ježišovi v Koráne. Spravidla nikdy nečítali Korán, poznajú nanajvýš niekoľko koránskych citátov zo sekundárnej literatúry alebo z novín, väčšinou v zlom alebo neúplnom preklade. Medzi kresťanmi je už pomerne známe, že podľa Koránu Ježiš nie je Boží Syn. Že to však nemusí byť hneď dokladom neúcty voči Ježišovi, je sotva niekomu jasné.“4

Uvedené zistenie popisuje nemecky hovoriaci priestor. Domnievame sa však, že podobná situácia je aj na Slovensku. Na nasledujúcich stranách sa preto pokúsime priblížiť, čo hovorí Korán o Ježišovi, a poukázať na to, že hoci Ježiš podľa Koránu nie je Božím Synom, podľa Mohameda nie je ani bežným človekom.

Mohamed sa zaoberal Ježišom

Isa. Takto znie v Koráne arabské slovo pre „Ježiša“. Vyskytuje sa 25-krát. 5 Ježiš je popri Mojžišovi a Abrahámovi najčastejšie uvádzanou biblickou postavou v Koráne.6 Všíma si ho celkovo 19 zo 114 súr (teda kapitol). Rozsah textu o Ježišovi v Koráne činí dobrých 120 veršov.7 Do Koránu Mohamed Ježiša zaradil, či o ňom hovoril, zaiste v prvom rade preto, lebo seba považoval za posledného proroka, „pečať prorokov“ (súra 33,40), teda aj za proroka po Ježišovi.8 Mohamed sa videl v rade biblických Božích poslov. Preto považoval za potrebné zaradiť do Koránu aj Ježiša.9

Je nesporné, že Mohamed poznal a preberal biblické tradície a to aj novozákonné. 10 Tón Koránu je často polemický. Polemika však nie je namierená proti Ježišovi, ale proti „ľuďom Knihy“ (arab. ahlal-Kitab), ku ktorým patria aj kresťania (porov. súra 3,65). Mohamed bol toho názoru, že kresťania sfalšovali, ale on obnovil správny obraz o Ježišovi. 11

Hoci sú odkazy Koránu na Ježiša v porovnaní so svedectvom Nového zákona obsahovo dosť neúplné a úlomkovité, medzi kresťanskými bádateľmi Koránu sa sčasti udomácnilo hovoriť o vlastnej kristológii Koránu. 12 Korán neopisuje Ježišov život tak, ako to robia novozákonné evanjeliá a oveľa neskôr podľa ich vzoru islamské legendy o Ježišovi. Nesmieme to však chápať ako pohŕdanie Ježišom, lebo Korán práve tak málo rozpráva aj o Mojžišovom či Mohamedovom živote. 13

Ježiš a jeho prorocké poslanie

Zvestovanie a narodenie Ježiša

Nielen kánonické Evanjelium podľa Lukáša, ale aj Korán rozpráva o zvestovaní a narodení Ježiša. Podľa súry 19 Boh poslal k Panne Márii svojho ducha, ktorého islamská tradícia stotožňuje s anjelom Gabrielom. 14 Anjel jej zvestoval, že Boh jej chce „darovať čistého chlapčeka“ (súra 19,19), ktorého urobí pre ľudí znamením svojho milosrdenstva. Mária namietla, že je nevydatá čistá panna. Anjel sa odvolal na Božiu všemohúcnosť.

Mária počala Dieťa Ježiša skrze božský stvoriteľský akt, podľa niektorých komentátorov Koránu skrze vdýchnutie ducha.15 Aj Korán rozhodne trvá na panenskom počatí a narodení Ježiša. Dosvedčuje to na niekoľkých miestach (porov. súra 21,91 a 66,12, porov. tiež 4,156).

Prorok Ježiš

Podľa Koránu je Ježiš prorokom. Boh ho posilnil duchom svätosti (porov. súra 2,87) a poveril, aby ohlasoval deťom Izraela Evanjelium.16 Na potvrdenie svojho prorockého poslania Ježiš konal zázraky: „A keď Boh povedal: Ježiš, syn Márie, spomeň si na moju priazeň voči tebe a tvojej matke, keď som ťa posilnil duchom svätosti, takže si hovoril k ľuďom v kolíske a ako dospelý muž; keď som ťa naučil poznať Knihu, múdrosť, Tóru i Evanjelium; a keď si s mojím dovolením stvoril z hliny podobu vtáka, a vdýchol si do nej, a s mojím dovolením sa stala vtákom; a keď si uzdravil slepých a malomocných s mojím dovolením, a nechal si s mojím dovolením mŕtvych ľudí vyjsť z hrobu; a keď som zdržal pred tebou synov izraelských, keď si prišiel k nim s jasnými dôkazmi, a neverci medzi nimi povedali: ´Toto je jasné kúzelníctvo´“ (súra 5,110).

Ako skončil pozemský život Ježiša?

Aj Ježiš bol podrobený smrti. Podľa väčšiny komentátorov Koránu však nezomrel na kríži. Niekto síce bol ukrižovaný, ale niekto iný, kto vyzeral ako Ježiš. Na jednom mieste totiž Korán hovorí: „ ...(židia) hovorili: ´My sme zabili Mesiáša Ježiša, syna Márie, posla Božieho´. – Oni ho ale nezabili a ani neukrižovali, ale zjavila sa im jemu podobná postava ... A úplne naisto ho nezabili. Boh ho zdvihol k Sebe. A Boh je mocný a múdrosťou oplýva.“(súra 4,157-158).

Vychádzajúc z tejto pasáže sa niektorí koránski exegéti domnievajú, že Boh zachránil Ježiša z rúk jeho protivníkov. Až potom Ježiš zomrel, a po veľmi krátkom čase bol opäť vzkriesený z mŕtvych a vyzdvihnutý do neba. Iní vykladači si myslia, že vyzdvihnutie do neba sa udialo bez predchádzajúcej smrti. Ježiš ale príde na konci vekov a až potom zomrie. 17

Korán ani slovom nespomína Ježišovo dielo vykúpenia. „Podľa islamského presvedčenia ľudia nepotrebujú Vykupiteľa, ale Božie milosrdenstvo. Každý je hriešnik pred Bohom a má sa zodpovedať len za svoje vlastné hriechy. Práve tak nemôže nikto zástupne vystupovať za iných a priniesť im spásu. Ježiš je iba jedným z veľkých prorokov dejín, ktorého Boh vyznamenal zázračným vyvolením a osobitnou milosťou.“ 18

Ježišova osoba

Najväčšie ťažkosti v otázkach viery medzi kresťanstvom a islamom sa vzťahujú na otázku: „ Kto je Ježiš? “. Islam je prísne monoteistickým náboženstvom, ktoré silno zdôrazňuje jedinosť Boha.19 Korán nepolemizuje proti kresťanskému učeniu paušálne. V posudzovaní osoby Ježiša Krista sa v mnohých bodoch zhoduje s učením kresťanskej viery, odmieta však učenie o Ježišovom božstve. Mohamed bol toho názoru, že kresťania sfalšovali, ale on obnovil správny obraz o Ježišovi. Kresťanom vyčítal, že z Ježiša urobili boha – táto výčitka prevláda – a aj z jeho matky Márie bohyňu. Podľa Mohamedovej predstavy je to Trojica kresťanskej viery: Alláh (Boh), Ježiš, Mária (porov. súra 5,116). Samozrejme, že ide o hrubé nedorozumenie.

Koránske tituly Ježiša

Postavu a výnimočný osud Ježiša Korán opisuje predovšetkým rozličnými titulmi, sčasti prevzatými do židovsko-kresťanskej tradície, pričom im prepožičiava nový významový obsah.

Ježiš – služobník Boha

Ježiš, syn Márie, je služobníkom Boha. Ako novonarodené dieťa on sám dosvedčuje: „Som služobníkom Boha... “ (súra 19,30) a Boh o ňom hovorí: „Veď nie je ničím, len služobníkom, voči ktorému sme boli milostiví... (súra 43,59). Korán zo svojej strany konštatuje v presvedčení, že pritom ide o nesporné tvrdenie: „Mesiáš iste neopovrhne možnosťou byť služobníkom Boha“ (súra 4,172).

Ježiš je služobníkom Boha, ktorému bola preukázaná zvláštna milosť (porov. súra 43,59), ktorého Boh „ustanovil za príklad pre deti Izraela“ (súra 43,59). Bude sa tešiť veľkej úcte na tomto i na druhom svete, a bude patriť k tým, ktorí sú blízko pri Bohu (porov. súra 3,45).

Ježiš – prorok a posol

Boh si vyvolil Ježiša, aby ho urobil prorokom (porov. súra 19,30). Korán uvádza Ježiša v zozname, v ktorom sú iba mená veľkých prorokov: (Boh hovorí Mohamedovi): „Veď uzavreli sme zmluvu s prorokmi, s tebou (Mohamed) a s Noemom, s Abrahámom, s Mojžišom, aj s Ježišom, synom Márie“ (súra 33,7).

Ako vyzdvihuje A. T. Khoury, „viac ako len prorok je Ježiš poslaný Bohom ako zakladateľ náboženstva. Boh poveril Ježiša, aby priniesol deťom Izraela Písmo: Ako Mojžiš priniesol Tóru a ako neskôr Mohamed prišiel s Koránom, tak mal Ježiš ohlasovať Evanjelium. Svoje učenie, svoje náboženské poznatky a predovšetkým svoj zjavujúci spis dostal bezprostredne od Boha. A tak je Ježiš nielen prorokom, ale aj veľkým Božím poslom“ 20 (porov. súra 3,48-49).

Ježiš - Mesiáš

Korán necháva anjela pri zvestovaní Márii povedať: „Ó, Mária, Boh ti oznamuje slovo od Neho, ktorého meno je Mesiáš (arab. al-Masih) Ježiš, syn Márie“ (súra 3,45).

Keďže pri pojme al-Masih ide o poarabčenú formu sýrskeho slova Mešiha, ktoré je zas doslovným prekladom gréckeho slova Christos, niektorí prekladatelia Koránu do moderných jazykov uprednostňujú prekladať pojem al-Masih namiesto pojmu „Mesiáš“ termínom „Kristus“. Keď kresťanský čitateľ narazí v Koráne na slovné spojenie „Ježiš Kristus“, v jeho hlave sa ihneď premietnu biblické tvrdenia o Ježišovi Kristovi. Vhodnejšie je však prekladať pojem al-Masih pojmom Mesiáš, hoci aj tak to znie ešte stále dosť biblicky. Jadro problému spočíva v tom, že pojem „Kristus/Mesiáš“ je v kánonických evanjeliách a listoch spätý s titulom „Boží Syn“ (Mt 16,16). Korán však jednoznačne odmieta Ježišovo Božie synovstvo. 21

Titul Mesiáš/Kristus je v Koráne hodnotený len ako vlastné meno, pričom ide o zvyk, ktorý sa veľmi skoro udomácnil už v kresťanskom prostredí. 22 Neskôr vykladači Koránu interpretovali titul al-Masih úplne vlastným spôsobom. Rozličné vysvetlenia berú do úvahy rozličné aspekty Ježišovho pôsobenia. 23

Putujúci prorok

Väčšina klasických komentátorov Koránu považuje za možné, že titul al-Masih sa odvádza od arabského slova saha (putovať, cestovať). Ježiš bol putujúcim prorokom bez odpočinku a vlasti. Tento výklad potom nasledovali aj vykladači Koránu ovplyvnení sufizmom. V Mesiášovi Ježišovi vidia „cestujúceho proroka“, pútnika z tohto na druhý svet. Je Imanal-saihin, vodca a vzor spirituálneho putovania v chudobe a skromnosti. Toto mystické chápanie Mesiáša Ježiša veľmi pripomína opis skromného putujúceho kazateľa v novozákonných evanjeliách, kde však nie je spojený s titulom „Mesiáš“, ale s titulom „Syn človeka“: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky svoje hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť“ (Mt 8, 20).

Pomazávajúci Ježiš

Mesiášskym titulom je podľa islamského chápania ďalej myslený ako pomazávajúci Ježiš. V tento interpretácii je titul al-Masih odvodený od arabského slova masaha (dotýkať sa, natierať, pomazať). Ježiš sa uctieva ako veľký lekár a liečiteľ, pričom takto je dosvedčený aj v kresťanskej evanjeliovej literatúre. Správu o tom podáva aj Korán, v ktorom Ježiš o sebe hovorí: „Uzdravím s Božím dovolením slepého, uzdravím malomocného, vzkriesim mŕtvych... “ (súra 3,49).

Očistený od hriechu

S mesiášskym titulom sa podľa islamského chápania ďalej spája predstava o Ježišovi, ktorý je krídlami anjela Gabriela očistený od akéhokoľvek hriechu. Tento výklad zodpovedá správam Nového zákona o Ježišovom pokrstení Jánom Krstiteľom v Jordáne (porov. Mt 3, 13nn). Tento titul sa však interpretuje aj silnejšie: Ježiš ako uchránený od každého hriechu. Pretože Boh sa dotkol Mesiáša skrze svojho anjela, satan sa ho už nemohol dotknúť a zviesť ho na hriech. Mesiášsky titul v tejto interpretácii chváli Ježiša ako bezhriešneho Božieho posla. Takisto islamská teológia tvrdila o Mohamedovi a iných veľkých Božích prorokoch, že boli – v každom prípade vzhľadom na ich prorocké pôsobenie – bez hriechu (porov. súra 38,82n). Tejto predstave zodpovedá kresťanské učenie o Ježišovej bezhriešnosti, v dôsledku čoho mohol vziať na seba hriechy, „naše hriechy“ (Herb 4, 15; Iz 53; 2Kor 5, 21; 1Pt 2, 24). To však nie je úplne v súlade s koránskym učením, podľa ktorého si každý sám má niesť svoje „bremeno“ (porov. súra 6,164). V Koráne sa Ježišova čistota a bezhriešnosť vzťahuje na jeho prorocký úrad a s tým spojenú úlohu bezchybne sprostredkovať Božie slovo ľuďom. 24

Požehnaný

Posledná interpretácia chápe titul al-Masih vo význame: požehnaný. Ježiš sa takto nazýva, pretože bol pomazaný takpovediac Božím požehnaním. Mesiáš je zvlášť požehnaný Bohom (arab. mubarak), ako sám o sebe hovorí v súre 19,31: „Urobil ma požehnaným, budem sa modliť a rozdávať almužnu, kým budem živý“.

Ježiš – slovo od Boha

Na jednom mieste Korán hovorí: „Mesiáš Ježiš, syn Márie, je predsa iba Božím poslom a jeho slovom, ktoré preniesol k Márii... “ (súra 4,171).

Kresťanskí apologéti stále znova odkazovali na toto miesto, aby z toho urobili záver, že Korán, aj keď nepriamo, uznal božstvo Ježiša, ktorý je večný Logos. „Nedá sa spochybniť, že tu počuť ozvenu kresťanského učenia,“ uznáva A. T. Khoury, „ale rovnako sa zdá byť isté, že Mohamed prevzal iba slovíčko „slovo“ bez toho, aby s ním spájal jeho kresťanský dogmatický obsah. Preto tento neurčitý odkaz na kresťanskú dogmu netreba tak veľmi zdôrazňovať a využívať; lebo Korán na mnohých miestach výslovne popiera, že Ježiš je Božím Synom.“ 25

Podľa niektorých komentátorov Koránu sa Ježiš nazýva slovom od Boha, pretože z moci stvoriteľského slova od Boha bol utvorený v lone Márie. Odkazujú pritom na Korán, ktorý doslovne hovorí: „S Ježišom je to pred Bohom ako s Adamom. Stvoril ho zo zeme, potom mu povedal: ´Buď!´ a on bol“ (súra 3,59). V rovnakom význame odpovedá anjel na otázku Márie, ako sa udeje panenské narodenie: „Tak je to: Boh tvorí, čo chce. Keď sa rozhodol pre nejakú vec, povie iba: ´Buď!´, a ona je“ (súra 3,47).

Bez odvolávania sa na konkrétne miesta v Koráne si ďalší komentátori myslia, že Ježiš je Božím slovom tým, že bol predpovedaný prorockým slovom, ktoré vychádzalo od Boha, a bolo ohlasované predchádzajúcimi prorokmi. Jestvuje aj vysvetlenie, že Ježiš priniesol Božie slovo ľuďom a ako ohlasovateľ tohto posolstva sa tak označuje za Božie slovo. 26

Ježiš - duch od Boha

Božstvo Ježiša nevyplýva ani z titulu „duch od Neho“ (t. j. od Boha), ktorý Korán prepožičiava Ježišovi (súra 4,171). Moslimovia k tomu hovoria, že Ježiš bol počatý Máriou skrze vdýchnutie božského ducha: „Tu vdýchli Sme z nášho ducha, a urobili Sme ju a jej syna znamením pre obyvateľov sveta“ (súra 21,91). V tomto ohľade je Ježiš opäť rovnaký s prvým človekom Adamom, ktorý bol stvorený vdýchnutím Božieho ducha (porov. súra 15,29).

Pointa označení Ježiša „slovo od Boha“ (arab. kalimah min Allah, súra 4,171; 3,39. 45) a „duch od Boha“ (arab. ruh min Allah, súra 4,171) v Koráne spočíva v tom, aby sa vyjadrilo Ježišovo bezprostredné stvorenie. Ježiš vďačí za svoje bytie priamo zázračnému pôsobeniu božského slova a ducha – len do tej miery je on sám slovom a duchom. Tieto tituly neimplikujú Ježišovu účasť na Božom bytí. Súra 3,59 výslovne uvádza porovnanie medzi Ježišom a Adamom: „Pozri Ježiš, podobáš sa Adamovi. Boh ho stvoril z hliny, keď mu prikázal: ´Buď!´ a bol.“ Pre Korán je stvorenie Adama ešte väčším Božím činom než Ježišovo narodenie bez otca. Lebo Adama nemal ani otca ani matku (porov. súra 3,59; 15,26-30). Korán dáva – pôvodne kresťanským – pojmom spravidla nový význam, ktorý je geocentrický. Obidva uvedené tituly chvália Božiu stvoriteľskú všemohúcnosť. 27

Ježiš – Božie Synovstvo

Korán zavrhuje kresťanské učenie, ktoré chápe Ježiša Krista ako Božieho Syna. Korán to hovorí zreteľne: „Nie je dôstojné Boha, aby splodil syna. Chvála mu! Ak o nejakej veci chce rozhodnúť, zvolá: ´Staň sa.´ A stane sa. “ (súra 19,35).

Omyl kresťanského učenia sa Korán pokúša dokázať rozličnými dodatočnými argumentmi. Konštatuje, že Ježiš a jeho matka Mária ako normálni smrteľníci „mali vo zvyku jesť pokrm“ (súra 5,75). Napokon aj sám Ježiš vo svojom posolstve, ako ho uvádza Korán, stále znova opakuje: „A Boh je môj Pán a váš Pán; tak mu slúžte“ (súra 19,36; 5,72). Toto dosvedčil aj sám Ježiš pred Bohom v nebi, a síce v slávnostnej forme: „Boh sa spýtal: ´Ježiš, bol si to snáď ty, kto ľuďom povedal: ´Vezmite si mňa a moju matku ako dve Božstvá vedľa Boha?´ A Ježiš odpovedal: ´Neprináleží mne, aby som hovoril, na čo nemám právo. Keby som to bol povedal, Ty by si to dobre vedel, lebo Ty vidíš do mojej duše, ja však neviem, čo je v Tvojej: Ty jediný poznáš všetky tajomstvá. Hovoril som im len to, čo si mi prikázal: Uctievajte Boha, Pána môjho i Pána vášho... ´“ (súra 5,116-117).

Korán konštatuje, že keď kresťania budú zotrvávať vo svojom falošnom učení, tak sa rovnajú neveriacim: „Sú neveriaci tí, ktorí hovoria: ´Mesiáš, syn Márie je Boh´. A Mesiáš povedal: ´Synovia izraelskí, ctite si Boha, môjho a svojho Pána. Lebo tomu, kto okrem Boha jediného bude vyznávať bohov iných, Boh zakázal raj a jeho obydlím bude oheň pekelný.´ “ (súra 5,72). „A kresťania hovoria: ´Mesiáš je Boží Syn´. Takto napodobňujú reč nevercov pred nimi. Nech ich Boh zahubí. Akí sú len nerozumní. A títo vzali učencov a mníchov za svojich pánov vedľa Boha a tiež tak Krista, syna Márie, hoci im bolo prikázané uctievať jedine Boha. Niet iného Boha okrem neho. Chvála mu! Vyvýšený je nad všetko, čo k (Nemu) pridružujú“ (súra 9,30-31).

Podobné a ešte ostrejšie tóny je počuť v nasledovnom verši: „Len neverci môžu takto hovoriť: ´Mesiáš, syn Márie, je isto Boh.´ Ty (Mohamed) povedz takto: ´Kto by mal takú moc, aby mohol zabrániť, keby Boh chcel zabiť Mesiáša, syna Márie, jeho matku a všetkých, ktorí sú na zemi?´ “ (súra 5,17).

Ježiš, syn Márie

Mária (arab. Maryam) bola v čase Mohamedovho pôsobenia zaiste najznámejšou ženskou postavou na Blízkom východe. Naprieč kultúrami a náboženstvami bola známa ako Ježišova matka. Moslimské pramene podávajú správu o tom, že v Mohamedovom čase bola jej ikona s dieťaťom Ježišom vystavená v Kábe. Mária je jedinou po mene spomenutou ženou v Koráne. Spomína sa v šiestich súrach v celkovo 40 veršoch. 28 Je to práve v tých súrach, v ktorých sa vyskytuje aj Ježiš. Neexistuje súra v Koráne, v ktorej by bola spomenutá Mária bez toho, aby bol spomenutý aj Ježiš.

Ježiš sa uvádza v Koráne najčastejšie (33-krát) ako „syn Márie“ (arab. Ibn Maryam). Dodnes vie každý v islamskom svete, na koho sa myslí pod „synom Márie“, aj keď sa jeho meno neuvedie. Na šestnástich miestach v Koráne sa uvádza ako „Ježiš, syn Márie“ (arab. Isa ibn Maryam). Je to celkom prekvapivé, lebo v Novom zákone sa Ježiš uvádza iba na jedinom mieste ako „syn Márie“ (Mk 6,3). Naproti tomu sa tento titul často vyskytuje v apokryfných evanjeliách, 15-krát v sýrskom a 4-krát v arabskom evanjeliu o Ježišovom detstve. 29 Tento Ježišov titul, ktorý sa v mekkských rozprávaniach o Ježišovom detstve neobjavuje (porov. súra 19,1-33), pochádza pravdepodobne z Abesínie30 a priniesli ho moslimskí exulanti po svojom návrate do Mediny. 31

Často používaný titul „syn Márie“ v Koráne nie je len výrazom úzkeho vzťahu medzi Ježišom a jeho matkou, ale plní tiež úlohu protikladu ku kresťanskému označovaniu Ježiša za „Božieho Syna“. Synom Márie sa Ježiš nazýva aj na miestach (porov. súra 3,45; 4,157; 4,171; 5,17; 5,72. 75; 9,31)), kde je označovaný ako „Mesiáš“ (arab. al-Masih). 32 Na všetkých týchto miestach (okrem súry 3,45) je odmietnuté také chápanie, ktoré kladie Ježiša do rovnosti s Bohom, uctievajú ho popri Bohu v Trojici alebo ho označujú za Božieho Syna. Ježiš nie je nič viac a nič menej než Boží posol, jeden z tých, ktorí sú blízki Bohu.

Záver

Pre Korán a Mohameda Ježiš nie je Božím Synom. Je však veľkým Božím prorokom a poslom, ktorý bol vyznamenaný osobitnou milosťou. Ježiš je a zostane svojím posolstvom, svojím životom a svojou osobou znamením Božieho milosrdenstva nielen pre kresťanov, ale aj pre moslimov.

1 - „Weltethos“. Nadáciu založil nemecký katolícky kňaz a profesor Hans Küng.
2 - M. Bauschke, Der Sohn Marias. Jesus im Koran, Darmstadt 2013.
3 - „Was wissen Sie über Jesus in Koran?“
4 - M. Bauschke, Der Sohn Marias, s. VII.
5 - Viac k tomu M. Bauschke, Der Sohn Marias, s. 9.
6 - Porov. J. Gnilka, Bibel und Koran, Was sie verbindet, was sie trennt, Freiburg 2004, s. 105.
7 - Viac k tomu M. Bauschke, Der Sohn Marias, s. 1.
8 - V súre 19,30 Ježiš o sebe hovorí: „Som služobníkom Boha. On mi zoslal knihu a urobil ma prorokom“. Citáty z Koránu preberám z nemeckého prekladu od Adela Theodora Khouryho, pričom ich preberám z jeho publikácie: Muhammad. Der Prophet und seine Botschaft, Freiburg 2008. Arabský pojem al-Masih však na rozdiel od Khouryho prekladám vždy pojmom Mesiáš, a nie Kristus. Pozri vysvetlenie v časti Ježiš – Mesiáš.
9 - Porov. J. Gnilka, Bibel und Koran, s. 102.
10 - Viac k tomu: J. Gnilka, Bibel und Koran, s. 102.
11 - Porov. J. Gnilka, Bibel und Koran, s. 102.
12 - Porov. M. Bauschke, Der Sohn Marias. Jesus im Koran, s. 1; K. -W. Tröger, Bibel und Koran. Was sie verbindet und unterscheidet, Stuttgart 2008, s. 237n. Naopak hovoriť len o „obraze o Ježišovi“ v Koráne odporúčajú: W. Klausnitzer, Jesus und Muhammad. Ihr Leben, ihre Botschaft. Eine Gegenüberstellung, Freiburg 2007, s. 198; J. Gnilka, Bibel und Koran, s. 102.
13 - Porov. M. Bauschke, Der Sohn Marias, s. 13.
14 - Porov. A. T. Khoury, Muhammad, s. 115.
15 - Porov. A. T. Khoury, Muhammad, s. 115.
16 - Mohamed nikdy nehovorí o evanjeliách, a to v zmysle Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Matúša,... Vždy hovorí súhrne o Evanjeliu.
17 - Porov. A. T. Khoury, Muhammad, s. 117.
18 - A. T. Khoury, Muhammad, s. 117.
19 - „Niet iného boha okrem Alláha a Mohamed je jeho prorok.“ Islamské vyznanie viery, tzv. šahada, patrí k piatim pilierom islamu.
20 - A. T. Khoury, Muhammad, s. 119.
21 - Viac k tomu: Bauschke, Der Sohn Marias, s. 13, K. -W. Tröger, Bibel und Koran, s. 240-241.
22 - Súvisí to s tým, že vyznanie Ježiš Kristus, t. j. Ježiš je Kristus, malo veľký význam pre židokresťanstvo. V pohanskokresťanskom prostredí sa však toto vyznanie ocitlo takmer v zabudnutí. Tento titul sa už u sv. apoštola Pavla stal Ježišovým vlastným menom. Porov. J. Gnilka, Bibel und Koran, s. 106, M. Bauschke, Der Sohn Marias, s. 10.
23 - V tejto záležitosti som veľkým dlžníkom štúdie: M. Bauschke, Der Sohn Marias, s. 10-12.
24 - K. -W. Tröger, Bibel und Koran, s. 241.
25 - A. T. Khoury, Muhammad, s. 120.
26 - Porov. A. T. Khoury, Muhammad, s. 120.
27 - Porov. J. Gnilka, Bibel und Koran, s. 107.
28 - Porov. Bauschke, Sohn Marias, s. 22.
29 - Porov. Bauschke, Sohn Marias, s. 27.
30 - Keď Mohamed vystúpil proti modloslužbe v Kábe a tým začal ohrozovať hospodárske záujmy správcov svätyne, moslimovia sa ocitli v útlaku a izolácii. Okolo roku 615 sa skupina Mohamedových prívržencov vysťahovala a hľadala útočisko v kresťanskej Abesínii (dnešná Etiópia).
31 - Túto hypotézu vyslovil: M. Bauschke, Der Sohn Marias, s. 28.
32 - K.-W. Tröger, Bibel und Koran, s. 240.

Copyright © 2005-2024 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.