Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Horčičné semienko Heiligenkreuzu – nádej nielen pre Rakúsko

Číslo 2/2015 · Mária Lucká · Čítanosť článku: 1674
 

Svoju mladosť som venovala práci s mladými ľuďmi. Za totalitného režimu som patrila k tým katolíckym aktivistom, ktorí budúcnosť a osud Cirkvi spájali s budovaním vzťahu mladých ľudí k Bohu. A tak aj dnes mám radosť, keď vidím mladých ľudí, ktorí napriek povrchnosti a tempu doby, ktorú žijeme, a napriek príležitostiam žiť život bez hlbšej reflexie, si nájdu čas a zastavia sa pred Majestátom toho, od ktorého je všetko. A tak sa mi nedá nepodeliť sa o zážitok z jednej návštevy v Heiligenkreuzi, ktorý ma hlboko oslovil.

Keď som sa nedávno prihlásila na zájazd našej farnosti do Heiligenkreuzu v Rakúsku, očakávala som, že prežijem deň v spoločenstve milých ľudí a uvidím zaujímavé múzeum bývalého kláštora. Heilgenkreuz je najstarším cisterciánskym kláštorom Rakúska, ktorého počiatky siahajú až do roku 1133. Na podnet svojho syna Otta ho založil Leopold III. Babenberský, ktorý tri roky po založení kláštora zomrel. Cisterciáni sú dodnes presvedčení, že zomrel preto, aby mohol pomáhať rozvoju kláštora ešte intenzívnejšie. O pár rokov neskôr sa im podarilo získať vzácnu relikviu – časť kríža, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš. Rehoľa cisterciánov pochádza z Francúzska a jej členovia žijú podľa reformovanej benediktínskej rehole so známym heslom: ora et labora (presnejšie: ora et labora et legere – modlitba, práca, čítanie). V súčasnosti má rehoľa cisterciánov asi 1500 členov, z ktorých okolo 700 žije vo Vietname. Dnes, keď má väčšina reholí krízu a nedostatok nových povolaní, nás prekvapilo, že opátstvo Heiligenkreuz má viac ako 90 členov, ktorých vekový priemer je asi 43 rokov. Tí najmladší študujú na miestnej, novootvorenej Filozoficko-teologickej fakulte Benedikta XVI., tí starší vyučujú alebo slúžia ako kňazi vo viac ako dvadsiatich farnostiach. A všetci spolu krásne spievajú! Veď práve toto spoločenstvo mníchov sa na celom svete preslávilo nahrávkou svojich nádherných gregoriánskych chorálov na CD s názvom „Chant – Music for Paradise“.

Napoludnie sme sa zúčastnili v kláštornom kostole poludňajšej modlitby cisterciánov. Táto modlitba je jednou zo šiestich každodenných pravidelných modlitbových stretnutí mníchov. Ich prvé latinské spevy a modlitby sa tu ozývajú denne už o štvrť na šesť ráno, poslednou spoločnou modlitbou je modlitba ruženca o 20:10 hod. Mnísi na svojich internetových stránkach ponúkajú možnosť prehliadky priestorov kláštora s príslušným výkladom, a tak nám prvé okienko do mníšskeho života pootvoril mladý študent teológie, brat Konrád, jeden z mladých mníchov pochádzajúcich z Nemecka. Pútavo vysvetľoval históriu kláštora a jeho dôležitých súčastí, a tým, ktorí vedeli po nemecky, neunikol jeho zmysel pre humor a vnútorná radosť, ktorá z neho vyžarovala. A tak mnohých z nás, okrem slávnej histórie kláštora, zaujímalo oveľa viac, aká bola napríklad konkrétne jeho cesta k mníšstvu. Povedal nám, že veľa mladých ľudí v Nemecku hľadá zmysel života, jeho plnosť, hľadá Boha. To, čo jeho a jeho mladých spolubratov priviedlo práve sem, bola určite Božia milosť na jednej strane, ale na druhej strane živé spoločenstvo mladých ľudí. Lebo rehoľné spoločenstvá, kde väčšina členov je vyššieho veku, nedokážu mladých ľudí tak osloviť. Mladých cisterciánov, z ktorých väčšina pochádza prekvapivo z Nemecka, oslovilo práve toto. Okrem toho, že kláštor poskytuje možnosť krátkodobých návštev a pobytov záujemcom, ktorí chcú s mníchmi prežiť nejaký čas, a mať s nimi účasť na ich živote a modlitbách, usporiada aj modlitbové stretnutia pre mladých hľadajúcich ľudí. Konajú sa pravidelne každý prvý piatok v mesiaci o 20:15 hod. Zúčastňuje sa na nich okolo 250 mladých ľudí, väčšinou z Rakúska a Nemecka, ktorí sa nielen spoločne modlia, ale aj zdieľajú. Stretnutia však nie sú len pre tých, ktorí sa túžia zasvätiť Bohu, ale pre všetkých, ktorí hľadajú svoju cestu a povolanie. A tak sa mnísi v Heiligenkreuzi netešia iba zo svojich nových spolubratov, ale aj z tých, ktorí práve tam stretli svojich životných partnerov a povedali si svoje „Áno“. O svojej ceste k zasvätenému životu nám povedal viacej ďalší mladý spolubrat, brat Philemón, opäť Nemec. Vyštudoval za učiteľa a nikdy mu nenapadlo, že by sa mohol stať mníchom. Niekde sa však stretol so súčasným rektorom seminára, prof. Dr. Karlom Wallnerom, ktorý ho pozval na návštevu. A tak navštívil Heligenkreuz prvý raz, druhý raz,... až raz, pri čítaní úryvku z Evanjelia podľa Matúša, kde Ježiš povoláva Petra a jeho brata Ondreja (Mt 4, 18), a tiež colníka Matúša (Mt 9, 9), zrazu cítil, ako jemu osobne Pán Ježiš hovorí: „Poď za mnou.“ ... A on na toto pozvanie odpovedal. Na otázky niektorých z nás o tom, ako môžu mnísi, modliaci sa denne tri a pol hodiny ovplyvniť svet okolo, Philemón uviedol príklad sestier v Karmeli v Mayerlingu (3 km odtiaľ). Tieto karmelitánky, žijúce bez pripojenia na internet a bez emailovej komunikácie, a tiež bez toho, aby vychádzali z klauzúry kláštora, môžu veľmi vzácne slúžiť ľuďom. A to nielen svojimi modlitbami a príhovormi za tých, ktorí im píšu listy, ale tiež ako duchovné sprievodkyne pri ich dozrievaní.

Keď sme sa po krátkom čase s bratom Philemonom lúčili, navrhla som, aby sme sa spoločne pomodlili Otčenáš, a aby nám dal požehnanie. Mala som šťastie, že som stála v jeho blízkosti a mohla som spolu s ním odriekať po nemecky Otčenáš a Zdravas Mária. Videla som, ako zopäl ruky a ponoril sa do prítomnosti Boha. A Boh bol tam v tej chvíli reálne prítomný, vedela som to celkom iste. Zrazu som pochopila, ako sa cítili učeníci pri Ježišovi – vychádzal z neho pokoj, sila, láska. Bol to Boh, ktorý bol v ňom, Boh, ktorý si získal ich srdcia. Tento zážitok ma celkom prenikol a sprevádzal niekoľko dní. V Heiligenkreuzi som stretla živého Ježiša. A odvtedy žije vo mne nádej, že horčičné semienko Heiligenkreuzu bude raz veľkým stromom. Je nádejou pre Cirkev v nemecky hovoriacich krajinách – a nielen tam.

Autorka je spolupracovníčka hnutia Fatima, za bývalého režimu sa v rámci tajnej Cirkvi venovala práci so stredoškolskou mládežou, v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.