Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Historická štúdia ako pastoračný čin

Číslo 2/2006 · Pavol Smolík · Čítanosť článku: 2913
 

Historická štúdia ako pastoračný čin
Jozef Haľko: Dejiny Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave
Lúč 2005


Stostranová knižočka o bratislavskej Lurdskej jaskyni vzbudzuje na prvý pohľad pocit, že pôjde o akési nezáväzné rozprávanie o mieste, ktoré sa stalo jedným z centier ľudovej zbožnosti. Množstvo fotografií ale i celková grafická úprava (Barbara Neumannová) dodáva dielu povahu malej reprezentačnej publikácie.

Pri hlbšom nahliadnutí do textu však čitateľ zistí, že sa mu do rúk dostala solídna historická štúdia: text informuje o zakladateľke jaskyne Gabriele Szápáryovej a o okolnostiach vzniku tohto zvláštneho miesta. Pri tej príležitosti autor spresňuje i hlbší kontext uctievania Panny Márie Lurdskej krátkym textom o histórii pôvodných lurdských zjavení. Vzápätí sa podrobne venuje ďalšiemu osudu bratislavských „Lurdov“: opisuje slávnosť ich otvorenia 4. augusta 1881, hovorí o tom, aké náboženské podujatia a pri akých príležitostiach sa na tomto mieste uskutočňovali, ako tam prebiehali oslavy veľkých cirkevných jubileí, venuje sa osudu Lurdskej jaskyne počas vojen i medzi nimi, ale aj tomu, ako sa toto posvätné miesto podivuhodne uchovalo i v období komunistických perzekúcií. Pozoruhodné na Haľkovom texte je to, že tieto s historiografickou poctivosťou zozbierané informácie vo viacerých prípadoch dokumentuje optikou osobných príbehov ľudí, ktorí na kamenné múry jaskynky umiestnili prosebné či ďakovné tabuľky adresované Matke Božej. V knihe cituje celý rad takýchto textov a pátra po osudoch osôb, ktoré za nimi stoja. Tie potom v umne štruktúrovanom texte spätne prepája s celospoločenským historickým kontextom príslušného obdobia. Neobyčajnou tematickou rôznorodosťou prosieb a poďakovaní sumarizuje nielen osobné modlitby dávno zabudnutých individualít, ale zároveň ňou upozorňuje na atmosféru a problémy jednotlivých období.

Pozoruhodné je i to, že takýto obsažný materiál pritom nestráca čitateľskú atraktívnosť: prechádza sa ním ľahko, informácie prichádzajú v šťastne volenom rytme, takže neunavujú, ale pútajú. Autorovi sa podarilo napísať text, ktorý je historiograficky cenný, a pritom atraktívny, prístupný širokým vrstvám čitateľov. Kniha má bohatý poznámkový aparát so 157 odkazmi, v prílohe sa nachádza kompletný zoznam podpisov na tabuľkách, zoznam geografických miest, ktoré sa na tabuľkách spomínajú, ďalej prehľad sektorov jaskynky s presnými počtami, koľko tabuliek a v akom jazyku sa v jednotlivých sektoroch nachádza. Prílohy autor doplnil korektným súpisom zdrojov, odkiaľ pochádzajú v knihe uvedené obrazové materiály. V záverečnej časti knihy sa nachádzajú aj Litánie k Lurdskej Panne Márii a Modlitba k Panne Márii Lurdskej.

Haľkova kniha je výnimočná zvláštnym spojením vedeckého bádania so schopnosťou pútavo podať jeho výsledky. Cenná je však i samotná voľba témy: Haľko si vybral miesto, ktoré vzniklo a dodnes existuje ako centrum ľudovej zbožnosti, ako zhmotnenie katolíckej dôvery v Božiu Matku. Pri práci sa dokázal vyhnúť akémukoľvek sentimentu a dôslednosťou bádania so všetkou vážnosťou potvrdil i ako kňaz, že tomuto zvláštnemu miestu v centre Bratislavy náleží primeraná pozornosť a úcta.

Pavol Smolík

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.