Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Zrod významnej edície historických dokumentov

Číslo 4/2008 · Róbert Letz · Čítanosť článku: 3755
 

SUŠKO, Ladislav (ed.): Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik 1938 – 1945. Dokumente. Bratislava : Lúč, 2008, 2 zv.

V kníhkupectvách nie je núdza o historickú literatúru od autorov z celého sveta. Osobitne to platí pre obdobie druhej svetovej vojny. Kvalita tejto literatúry je rôzna, preto historika i náročnejšieho čitateľa poteší vydanie každého knižného titulu, ktorý prináša nové poznatky a interpretácie a je skutočným obohatením. Plne to platí pre edíciu historických dokumentov Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik 1938 – 1945. Dokumente. (Nemecká ríša a Slovenská republika 1938 – 1945. Dokumenty), ktorú zostavil historik doc. Dr. Ladislav Suško. Ladislav Suško študoval históriu a filozofiu na Karolovej univerzite v Prahe, neskôr na univerzite Friedricha Schillera v Jene. Od roku 1982 znášal osud exulanta v Nemeckej spolkovej republike, kde pôsobil vo viacerých knižniciach v regióne Dolné Sasko. Po páde komunistického režimu sa v roku 1991 vrátil na Slovensko. Ťažiskom Suškovej historickej práce je najmä obdobie prvej a druhej Československej republiky a prvej Slovenskej republiky, teda časový úsek ohraničený rokmi 1918 až 1945.

Vydanie základnej edície historických prameňov nie je v dejinách historickej vedy častou udalosťou. Veď taký veľkorysý edičný zámer, akým nesporne je vydanie 5000 dokumentov, sa nerodí každý rok ani každé desaťročie. Suškova edícia je precízne spracovaným dielom, ktoré svedčí o akríbii autora, skúseného historika profesionála. Vychádza z predchádzajúcich základných edícií prameňov historikov Milana S. Ďuricu La Slovacchia e le sue Relazioni Politiche con la Germania 1938 – 1945 (Slovensko a jeho politické vzťahy s Nemeckom 1938 – 1945) (Padova 1964) a Viléma Prečana Slovenské národné povstanie. Dokumenty (Bratislava 1965), Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko. Dokumenty (Bratislava 1970) a nadväzuje na ne. Výsledky práce týchto historikov Suško dopĺňa novým výskumom v nemeckých, amerických a slovenských archívoch. Svojím záberom ich vysoko prekračuje. Celú edíciu má rozvrhnutú až do šiestich zväzkov, z toho tri sú plánované ako chronologické a tri ako tematické. Momentálne vyšli dva prvé zväzky edície pod názvom Von München bis Salzburg 1938 – 1940 (Od Mníchova po Salzburg 1938 – 1940). Prvý, chronologický zväzok obsahuje celkovo 546 dokumentov od augusta 1938 do konca júla 1940. Sú publikované v nemeckom origináli, čo je dôležité z hľadiska hlbšieho pochopenia prameňa i z hľadiska využiteľnosti edície v zahraničí. Druhý, tematický zväzok má podtitul Slovensko v jeseni 1944 a obsahuje 287 dokumentov, ktoré zachytávajú atmosféru rušnej jesene roka 1944 na Slovensku optikou nemeckých prameňov. Táto kniha je doplnená dokumentmi z významnejších súdnych spisov retribučných súdov, ktoré vyvíjali činnosť po skončení vojny. Dozvieme sa o autentických názoroch a rozkazoch Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera na Slovensko a môžeme sa oboznámiť s povojnovými výpoveďami nemeckého vyslanca Hansa E. Ludina, generálov Bergera a Höffleho, Karola Murgaša, Antona Vaška a ďalších postáv dobovej politiky. Dokumenty sú publikované v slovenčine.

Suško nechápe svoju základnú edíciu ako uzavretý výstup vedca historika, ale ako výzvu na vecný a odborne vedený dialóg o citlivom období našich moderných dejín. Veľmi otvorene to vyjadril v úvode druhej knihy svojej edície Slovensko v jeseni 1944, kde napísal, že edícia je apel na „zvecnenie v obci historikov a politológov, na návrat k zdravej pokojnej miere, v ktorej sa môže ďalej diskutovať a polemizovať, ale nie mediálne zabíjať. V takejto polohe by aj polemika o osobnosti prezidenta dr. Jozefa Tisa… mohla prejsť do pokojnejšej podoby. Bolo by to pre slovenský národ ako celok pozitívum, pretože medzinárodne nám permanentná kampaň s J. Tisom veľmi škodí. Škodí nám hlavne tým, že je prevažne nevecná, jednostranná, často bez nových prameňov, vedená bez vedeckej hĺbky a šírky – a vždy spolitizovaná.“ Dokumenty sprístupnené v prezentovanej edícii predstavujú unikátnu kolekciu historických prameňov, ktoré vypovedajú autenticky o svojej dobe a ľuďoch. Teraz už môžeme povedať, že po uskutočnení celého edičného zámeru bude pokrytý jeden úsek našich dejín, ktorý je dodnes témou rôznych polemík, úvah a často až polárnych interpretácií. Historické pramene uverejnené v edícii sú – ako to v každej edícii býva – výberom, no tento výber je reprezentatívny a má vysokú výpovednú hodnotu.

Suškova edícia nám pripomína, že s povrchným poznaním citlivých období našich dejín si jednoducho nevystačíme, že treba ísť hlbšie, ad fontes, k prameňom. Edícia si určite nájde veľa čitateľov doma i v zahraničí a ocenia ju aj ďalšie generácie záujemcov o slovenské dejiny 20. storočia. Edíciu súčasne chápem ako jasnú výzvu historikom, aby spracovali takýmto spôsobom aj ďalšie obdobia a tematické okruhy našich „ukrytých“ dejín.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.