Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Globálna sexuálna revolúcia na Slovensku

Čislo 3/2013 · Veronika Remišová · Čítanosť článku: 2194
 

Gabriele Kuby: Globálna sexuálna revolúcia (Strata slobody v mene slobody), Lúč, 2013

Kniha Gabriele Kuby Globálna sexuálna revolúcia prichádza v čase, keď verejnosť rozdelila pripravovaná Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv Slovenskej republiky. Masívna podpora Národného pochodu za život (približne osemdesiattisíc účastníkov) a Dúhový pochod, ktorého sa zúčastnilo okolo tisíc zástancov LGBTI práv, sú len jedným z vyjadrení protichodných názorových prúdov.

Hoci kniha nemá takmer žiadnu marketingovú kampaň a na Slovensku ju sprevádzajú len prednášky autorky, ku knihe sa dokonca vyjadrila na svojom blogu Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na jej zbytočne zlomyseľný a nedôstojný sarkazmus už reagovala otvoreným listom aj samotná autorka. Narastajúca polarizácia spoločnosti týkajúca sa rodovej ideológie, sexuálnej výchovy a redefinície manželstva svedčí o tom, že mnohé z tém narážajú bolestivým spôsobom na tradičnú morálku a hodnotový systém, v ktorom bolo Slovensko doteraz pevne ukotvené.

Na Slovensku je kniha s touto problematikou publikovaná prvýkrát a v tom je jej najväčší prínos. Prísne vzaté, kniha nie je vedeckou publikáciou, ale skôr názorovým manifestom podloženým dlhoročnou rešeršou k danej téme. Práve rešerš, citované referencie, vedecké štúdie a východiská sú zaujímavým aspektom danej knihy. Kritický čitateľ, ktorému sa tvrdenia autorky o revolúcii, vychádzajúcej „z globálne operujúcich mocenských elít“, ktorej „cieľom je redukcia svetového obyvateľstva“ zdajú nadsadené, si môže na základe rozsiahlej bibliografie utvoriť vlastný názor a referenčný rámec.

Autorka otvára mnohé témy, z ktorých každá by mohla byť rozpracovaná v samostatnej knihe. Prechádza históriou sexuálnej revolúcie, načrtáva krátky profil jej priekopníkov, venuje sa postupnému prerodu feminizmu na rodovú ideológiu a svetovým aktérom, ako napríklad Organizácia spojených národov a Európska únia. Upozorňuje na hlavné míľniky, ktoré pretvárali a formovali koncepciu ľudských práv, na závažné udalosti, ktoré prispeli k pozvoľnej transformácií spoločenskej dohody a dlhoročných tradícií. Hoci by sme mohli autorke vyčítať subjektívnu selekciu uvedenej faktografie a historických činiteľov, je potrebné poznamenať, že pri obsiahlosti témy sa takémuto postupu nedalo vyhnúť. Nakoniec, autorka sa svojím svetonázorom netají, v predslove jasne čitateľom hovorí, na ktorej strane stojí a aké hodnoty obhajuje.

Zaujímavou kapitolou je aj emancipačná sexuálna pedagogika Katolíckej cirkvi, ako aj vnútorné napätia, ktoré v súčasnosti v Cirkvi existujú. Ako autorka uvádza, Katolícka cirkev ako jediná nezmenila v oficiálnej náuke svoje základné postoje k manželstvu a rodine, na rozdiel od Anglikánskej alebo Evanjelickej cirkvi.

Je pozitívne, že Globálna sexuálna revolúcia prichádza na Slovensko. Diskurzívny čitateľ nemusí súhlasiť so všetkými závermi, ku ktorým sa Gabriele Kuby hlási. Je to však prvý krok k diskusii, prvé načrtnutie témy z konzervatívneho katolíckeho hľadiska. Po tejto knihe by však mali nasledovať ďalšie vedecké publikácie a odborné články s cieľom kultivovanej verejnej diskusie, ktorá prekročí rámec malicherných slovných prekáračiek na blogoch.

Autorka je členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.